A képzettségeim listáját igyekszem folyamatosan bővíteni a villanyszerelő szakmához szorosan kapcsolódó és ráépülő képesítésekkel. Az összes elérhető szakirodalmat és szaklapot olvasom, továbbá részt veszek a lehető legtöbb szakmai konferencián és kiállításon.

A munkavégzéshez szükséges szakképesítéseim a következők:

 

Villanyszerelő

Villanyszerelő bizonyítvány

A villanyszerelő szakember képes:
- terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni; - kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél; - villamos és mechanikai kötéseket készíteni; - egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; - adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni; - LAN és WAN hálózatokat használni; - fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni; - csatlakozó vezetéket létesíteni; - fogyasztásmérő helyet kialakítani; - lakás és épület elosztó berendezést szerelni; - erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni; - épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani; - világítási berendezést szerelni; - szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint; - kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni; - víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni; - külső villámhárító berendezést szerelni; - belső villámvédelmet kialakítani; - üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni; - ipari energia elosztó hálózatot szerelni; - ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni; - kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni; - fotovoltaikus berendezést szerelni; - ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani; - egyen- és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni.

 

Villamos Biztonsági Felülvizsgáló

Villamos Biztonsági Felülvizsgáló bizonyítvány

A különleges szakvizsgával megszerezhető hatósági hatáskörbe tartozó szakmai képesítéssel rendelkező szakember munkaterülete épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres, joghatással járó ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. A villamos biztonsági felülvizsgálat a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

 

14. Tűzvédelmi Szakvizsga

14. Tűzvédelmi Szakvizsga bizonyítvány

Miért van rá szükség?
Mindenkinek kell rendelkezni ilyen bizonyítvánnyal, aki a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak és munkakörök bármelyikét végzi. A meghatározott foglalkozási ágak és munkakörök naprakész tűzvédelmi ismereteket igényelnek. A szakvizsga, illetőleg az azt megelőző tanfolyam, konzultáció ennek a tudásnak a megszerzésében segít.

 

PLC programozó

PLC programozó bizonyítvány

A PLC (PLC = programozható logikai vezérlő) programozó szakember a berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz, célgépekhez PLC programot tervez, grafikus és szöveges programnyelveken programot ír, módosít, tesztel. Az elkészített, módosított programot dokumentálja, archiválja. Ipari buszrendszereket, hálózatokat, konfigurál, paraméterez, üzemeltet. A rendszer működését diagnosztizálja, a be- és kimeneteket monitorozza. A PLC-t bevonja a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelnie a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek. PLC programozó biztonsági rendszerek működését ellenőrzi, magyar és idegen nyelvű dokumentációt használ és az informatikai eszközöket magabiztosan alkalmazza.

 

Ügyvitel-technikai műszerész

Ügyvitel-technikai műszerész bizonyítvány

Az ügyvitel-technikai műszerész szakember képes:
- a gyártástechnológia által előírt összeszerelési, bemérési, beüzemelési és minőségellenőrzési feladatokat elvégezni; - irodagépnél behatárolni és feltárni a finommechanikai vagy elektronikai hiba helyét és érintett környezetét; - az irodatechnikai készülék karbantartásának vagy javításának szükséges munkáit behatárolni, megtervezni a szükséges munka elvégzését; - a szükséges szerelési sorrendet az irodagép műszaki, üzemeltetési, illetve szerviz-kézikönyvében előírtak és a saját tapasztalatai alapján meghatározni, majd végrehajtani a szerelést; - az irodagépet, illetve szerkezeti egységét szétszerelni, kijavítani vagy kicserélni a hibásnak talált alkatrészt vagy egységet; - a kijavított gépet összeszerelni, és üzembe állítani, a kifogástalan működést bemutatva, átadni a felhasználónak; - az irodagép finommechanikai szerkezeti elemeit, illetve egységeit szerelni, javítani, cserélni, a szükséges illesztéseket és beállításokat elvégezni; - segíteni az irodagép kezelőjét a helyes használat megismerésében, útmutatást adni az irodagép szakszerű üzemeltetésére.

 

Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója

Szolár erőmű telepítő tanúsítvány

A szakmai végzettséggel rendelkező szakember az 50 kW. alatti szolár villamos erőművek telepítését és karbantartását végzi úgy, hogy azok a lehető legnagyobb teljesítményt és működésbiztonságot biztosítsák. A telepítés előkészítése során megtervezi illetve kiválasztja - a szükséges teljesítmény figyelembe vételével - a fotovoltaikus rendszer kialakításhoz szükséges elemeit, előkészíti az engedélyeztetési eljárást. Kiválasztja a telepítési helyet, meghatározza a telepítendő rendszer tájolását. Gondoskodik a szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről. Elvégzi a tartószerkezetek elhelyezését és rögzítését. Szakszerűen elhelyezi a napelem modulokat, azokat rögzíti és összekapcsolja. Elvégzi a vezérlő elemek, inverterek, kapcsolódobozok, mérő egységek, illetve egyéb kiegészítő egységek rendszerbe illesztését. Napelemes rendszereket telepít sziget és hálózatra visszatápláló üzemmódban, a munka és vagyonvédelmi előírások figyelembe vételével. Elvégzi a napenergiával működő villamos erőmű átadását a hálózatba kapcsoláshoz. Felügyeli a villamos erőművet, rendszeres karbantartással hozzájárul az előírt teljesítményhozamok garanciális biztosításához.

 

Kereskedő vállalkozó

Kereskedő vállalkozó bizonyítvány

A kereskedő vállalkozó szakember képes:
- részt venni: = a bolt irányításában, a munka szervezésében, a bolt muködésének lebonyolításában, = az áruforgalom zavartalan biztosításában, = a kínálat kialakításában, a választék formálásában, = a bolt árukészletének folyamatos biztosításában, szakszerű elhelyezésében, = a bolt arculatának kialakításában, = az áruk ajánlásában, a vásárlási készség növelésében, = a gépek, berendezések biztonságos szakszerű üzemeltetésében, = az általa eladásra felkínált áruk tulajdonságainak és használatának ismertetésében, = a különböző árukhoz tartozó mértékegységek és paraméterek alkalmazásában, = a fogyasztók érdekvédelmében, = az előírt ügyviteli műveletek (bizonylatolás, számlázás, pénzkezelés, leltározás) végzésében, = a gazdálkodási tevékenység elemzésében, megfelelő következtetések levonásában. - ellenőrizni: = a vonatkozó munkaköri feladatok betartását, = az optimális árukészlet meglétét, = az áruk értékesítéséhez kapcsolódó, jogszabályban előírt bizonylatok, tájékoztatók meglétét, = az áruk esztétikus megjelenítését. - gondoskodni: = a kezelésére bízott áruk, berendezési és felszerelési tárgyak valamint az eladótér megfelelő állapotáról, = a vásárlói reklamációk, panaszok kezeléséről, = a vásárlók megfelelő, szakszerű, udvarias tájékoztatásáról.

 

És még érettségiztem is. 

Érettségi bizonyítvány

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények szerint kell megtartani. Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti szakképesítés megszerzését is magában foglalja.
Tanulási eredmények: Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre; b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére.